Dernek Tüzüğü

İSLÂM TARİHÇİLERİ DERNEĞİ

(İSTAD) TÜZÜĞÜ

Derneğin adı ve merkezi

Madde 1.İslâm Tarihçileri Derneği” adı ile merkezi İzmir’de bulunan bir dernek kurulmuştur. Genel kurul kararı ile derneğin şube ve temsilcilikleri açılabilir.

Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2. İslâm Tarihi ve Medeniyeti ile Türk Tarihi ve Kültürünün gelişmesi, anlaşılması ve yaygınlaşması için bilimsel ortam hazırlamak, akademik bir ciddiyet ve sorumluluk içerisinde, faaliyet ve neşriyatta bulunmak, İslâm Tarihçileri arasında bilgi, kaynak, tecrübe ve fikir alışverişi ile dayanışma ruhunu sağlamak, bu alanlarda dünyadaki gelişmeleri de takip ederek bunları İslâm Tarihçilerine aktarmak suretiyle, bilgi ve birikimlerini arttırmaktır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Biçimleri

1. İslâm Tarihi ve Medeniyeti ile Türk Tarihi ve Kültürü alanlarında araştırmalar yapmak, bu tür araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek.

2. Diğer disiplin ve bilim dallarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

3. Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, seminer, konferans, açık oturum, sergi vb. faaliyetler düzenlemek ve katılmak.

4. İslâm Tarihi ve Medeniyeti ile Türk Tarihi ve Kültürünün eğitim-öğretimiyle ilgili problemlerin çözümüne yardımcı olmak.

5. İslâm Tarihçiliğinin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak.

6. Ülkemizde İslâm Tarihinin daha etkili ve yaygın bir hüviyet kazanması amacıyla yazılı ve görsel yayınlarda bulunmak. Yayınevi kurmak ve işletmek.

7. İslâm tarihi alanında yarışmalar düzenlemek, araştırma ve inceleme gezileri ile çeşitli sosyal faaliyetleri ve organizasyonlar tertip etmek.

8. Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma yapan ve destek veren, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek, onlara proje hazırlamak ve hazırlatmak; bunlarla ilgili maddi destekleri kabul etmek.

9. Dünyadaki İslâm tarihçileri ile bu alandaki kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek.

10. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine burs vermek, proje ve araştırmalarına destek sağlamak.

11. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır/taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynî hak tesis etmek.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, eğitim, bilim, kültür, sosyal, akademik ve ekonomi alanlarında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı Ve Üyelik İşlemleri

Madde 3. Derneğe Aslî Üye Olma:

İslâm Tarihi ve Medeniyeti ile Türk Tarihi ve Kültürü alanında Türk Üniversitelerinde öğretim elemanı olarak görev yapan veya bu görevlerden ayrılmış olanlarla, bu alanda bilimsel kişiliği, yaptığı yayın ve araştırmalarıyla temayüz edenler, yazılı müracaatları halinde yönetim kurulunun kararı ile üye olurlar. Ayrıca derneğin amaçlarını benimsemiş tüzel kişiler de derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Üyelerin, T.C. vatandaşı, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş olmaları, onur kırıcı bir suçtan ceza almış olmamaları zorunludur. Ayrıca Türk vatandaşı olmayıp Türkiye’de kanunlar çerçevesinde oturma hakkını elde etmiş bulunanlar da üye olabilir.

Derneğin amaçlarına hizmet edebilecek özellikleri taşıyan kimseler, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olabilirler. Ancak, bu üyelerin genel kurulda oy kullanma hakları yoktur.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4. Her üye talebini yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5.  Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller

1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üst üste altı ay ödememek,

4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığından hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6. Dernek Organları:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı,  Çağrı ve Toplantı Usulü

    Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

     Genel kurul;

    1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

    2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

      Olağan genel kurul, iki yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

    Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

    Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

    Çağrı Usulü

    Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

    Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

    Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

    Toplantı Usulü

    Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

    Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

    Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

    Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilerek divan heyeti oluşturulur.

    Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hâzırûn listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

    Toplantının yönetimi ve güvenliği divan başkanınca sağlanır.

    Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

    Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

    Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile kâtipler tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

    Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

    Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık oylamayla karara bağlanır.

    Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

    Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

    Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

    Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

      1-Dernek organlarının seçilmesi,

      2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

      3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

      4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

      5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

      6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

      7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

      8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

      9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

      10-Derneğin vakıf kurması,

      11-Derneğin fesih edilmesi,

      12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

    13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

    Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

    Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

      Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

      Madde 10-Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

    Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

      Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

      Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

      Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

      Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

      1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

      2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

      3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

      4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynî haklar tesis ettirmek,

      5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

      6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

      7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

      8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

      9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

     10- Üye giriş ve aidat miktarlarını belirlemek,

     11-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

     12-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak.

      Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

      Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

      Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

    Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

   Derneğin Gelir Kaynakları

      Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

      1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  10 TL, aylık olarak da 5 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

    2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

    3-Dernek tarafından yapılan yayınlar, konferans, kongre, panel, açık oturum, organizasyon, sergi ve gezi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

    4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

    5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

    6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

    7-Diğer gelirler.       

      Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ile Tutulacak Defterler

         Madde 13-Defter tutma esasları;

   Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2009 yılı için 500.000 TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

    Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

    Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

    Derneğin ticari işletme açması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

    Kayıt Usulü

    Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

    Tutulacak Defterler

    Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

    a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

    1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

    2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

    3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

    4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

    5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

    6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

    b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

    1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

    2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

    Defterlerin Tasdiki

    Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

    Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

    İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

      Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

    Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

    Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

    Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

    Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

    Alındı Belgeleri

    Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

    Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

    Yetki Belgesi

    Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

    Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

    Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

    Gelir ve Gider Belgelerinin Saklanma Süresi

    Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

    Beyanname Verilmesi

    Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

    Bildirim Yükümlülüğü 

    Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

    Genel Kurul Sonuç Bildirimi

    Olağan veya olağanüstügenel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

      Genel kurul sonuç bildirimine;

    1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve kâtip tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

    2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

    Eklenir.

    Taşınmazların Bildirilmesi

    Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

    Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

    Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

    Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

    Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

    Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

    Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

   Değişikliklerin Bildirilmesi

    Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

    Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

    Derneğin İç Denetimi

         Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

    Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

    Derneğin Borçlanma Usulleri 

    Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

      Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

      Madde 19-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

    Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

      Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

      Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

      Madde 20-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

    Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

    Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

    Tasfiye İşlemleri

    Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İslam Tarihçileri Derneği” ibaresi kullanılır.

    Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

    Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

    Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

    Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

      Hüküm Eksikliği

      Madde 21-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

      Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.   

Kurucular Kurulu ve Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

  Adı ve Soyadı İş Adresleri E v Adresleri İmza
1 Prof.Dr.Mehmet ŞEKER   Dokuz Eylül Ün. İlahiyat Fakültesi                               35350 Hatay /İZMİR 172 sk. NO: 5 D: 10 Basınsitesi Karabağlar İZMİR 0 232 243 30 84 0535 293 00 98  
2 Prof. Dr. Rıza SAVAŞ   Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi                                    35350 Hatay /İZMİR 9242/3 sok. No: 5 D: 16 Yeşilyurt/İzmir 0 533 666 87 78 0 232 231 34 66  
3 Yard.Doç. Dr.Süleyman  GENÇ   Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi     35350 Hatay /İZMİR 172 sk. No:49/2 Basınsitesi/İzmir 0 532 484 59 25 0 232 243 81 89  
4 Dr. Tahsin KOÇYİĞİT   Dokuz Eylül Ün. İlahiyat Fakültesi                                    35350Hatay /İZMİR Hürriyet mh. 460 sk. No. 12/4 35140 Şirinyer  İZMİR 232 452 57 41 0 532 207 35 42  
5 Prof. Dr. Nesimi YAZICI     Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi                            06500Beşevler / Ankara Şenyuva Mah. Misket Sok. 11/11 Beştepe ANKARA   0312 2122913 0535 5258977  
6 Prof. Dr. Ziya KAZICI     Marmara Ün. İlahiyat Fak. Mahir İz Cad. No: 2 34662 Bağlarbaşı Üsküdar  İSTANBUL Gömeç Sk. Ahmet Süt sitesi 1. Blok D: 10 Acıbadem /KadıköyİSTANBUL Tlf: 0216 326 47 81 0 532 712 61 63  
7 Prof. Dr. Ahmet ÖNKAL     Selçuk Ün. İlahiyat Fak. Meram  Yeniyol   42090  Meram  KONYA Kılıçarslan mah. Cevri Dede sk. Beyaz köşk sitesi B Blok 2. Giriş 24/5 Selçuklu-KONYA Tlf: 332 237 03 51 : 0535 273 4375    
8 Prof.Dr.Şefaettin SEVERCAN     Erciyes Ün. İlahiyat Fak.          38039 Melikgazi            KAYSERİ Erciyes Ün. Lojmanları 4. Blok Kat: 7 No: 29 Melikgazi-KAYSERİ 0  352 437 45 45  
9 Prof. Dr. Mefail HIZLI                  Uludağ Ün. İlahiyat Fak.
Fethiye Mh. Kırlangıç Sk. No: 2                            16140 Nilüfer/BURSA
Özlüce Mh. 416. sk. Safa Sitesi No:33 A Blok D: 8 Tlf: 0-555-6833500 Nilüfer BURSA  

Dernek Geçici Adresi:

İnönü Cad.108/2 Sok. No: 17-17B 35350 Hatay/IZMIR

Dernek geçici telefonu:  0 (232) 285 29 32 / 348

   Bu tüzük 21 (Yirmi bir) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.